Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου, εποπτεύει συντηρεί και επεκτείνει όλα τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις υπηρεσίες και μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ ανά ομάδα δημοτικών ενοτήτων.

 

 

 

 

who is online

Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους
Free business joomla templates